2hozo10

N.
1 Archit., Holzbau Zapfen m m.
2 Anat. Penis m m.