TAPIタッピ

たっぴtappi

N.
EDV TAPI n n; Telefon-API n n.