NTSC規格

えぬ・てぃー・えす・しー・きかくenu·tī·esu·shī·kikaku

TV NTSC-Standard m m.